El domini interlinkand.com és un domini d’Internet de titularitat de LINKWEALTH CONSULTING,S.L. amb domicili a la vila d’Escaldes Engordany, Av. Carlemany 68, Despatx 407, telèfon 812 063, i correu electrònic parlem@interlinkand.com.

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB DE INTERLINKAND.COM

Aquesta lloc web és propietat de LINKWEALTH CONSULTING,S.L. amb domicili a la vila d’Escaldes Engordany, Av. Carlemany 68, Despatx 407, Principat d’Andorra.
La utilització d’aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.
En algun cas, la utilització d’algun dels espais o serveis continguts en aquest lloc web pot estar subjecta a condicions particulars d’utilització. En especial, aquest és el cas de la consulta on-line, les condicions d’ús del qual figuren a les pàgines de presentació del mateix. Llegeixi atentament les esmentades condicions. La utilització d’aquests serveis significarà l’acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.
Condicions d’ús

Aquest lloc web conté materials preparats per LINKWEALTH CONSULTING,S.L., amb finalitats únicament informativa. L’usuari ha de tenir en compte que tals materials poguessin no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.
Els materials continguts en aquest lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius d’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés a aquests materials no pretén constituir ni implica cap relació entre assessor i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre LINKWEALTH CONSULTING,S.L. i l’usuari d’aquest lloc web. Per això, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals LINKWEALTH CONSULTING,S.L. no exerceix cap tipus de control. LINKWEALTH CONSULTING,S.L. no respon ni dels continguts ni de l’estat dels esmentats llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc no implica que LINKWEALTH CONSULTING,S.L. recomani o aprovi els seus continguts.
Limitació de responsabilitat

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. LINKWEALTH CONSULTING,S.L., els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions de què poguessin patir els continguts aquest lloc web o altres continguts a què es pugui accedir a través de la mateixa. LINKWEALTH CONSULTING,S.L. , els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc no podran ser considerats responsables per qualsevol danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.
LINKWEALTH CONSULTING,S.L. no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, LINKWEALTH CONSULTING,S.L. no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.
Protecció de dades

La informació que rep LINKWEALTH CONSULTING,S.L. dels usuaris d’aquest lloc web, a través de les consultes on-line o de la tramesa de formularis curriculars, és tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de les consultes on-line, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades; i en el suposat de la remissió o tramesa de formularis curriculars, a fi de dur a terme la selecció de candidats. La informació rebuda no és utilitzada per a cap altre final|finalitat.

LINKWEALTH CONSULTING,S.L. utilitza cookies per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web. Tanmateix, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte a l’ús de cookies.
Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web i, en particular, la remissió|tramesa de formularis curriculars, exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d’aquests serveis, LINKWEALTH CONSULTING,S.L. precisa demanar de l’usuari determinades dades que es consideren imprescindibles. Durant el procés de recollida de les dades, l’usuari serà informat del caràcter necessari dels mateixos. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.

En relació amb les dades demanades en la forma prevista en els apartats anteriors, l’usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Tals drets podran ser exercitats per l’usuari o, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i firmada, adreçada a la següent adreça electrònica parlem@interlinkand.com o per correu ordinari al domicili a la vila d’Escaldes Engordany, Av. Carlemany 68, Despatx 407, Principat d’Andorra.

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

LINKWEALTH CONSULTING, S.L. guardarà les dades de caràcter personal que hagi demanat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

LINKWEALTH CONSULTING, S.L. complirà aquests deures d’acord amb l’establert per la normativa aplicable.

Copyright © 2015 LINKWEALTH CONSULTING, S.L.. Tots els drets reservats.

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja sigui texts, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de LINKWEALTH CONSULTING, S.L. o, en el seu cas, dels seus suscessors, que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar.

En particular, però sense limitar la generalitat de l’obligació de l’usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats mitjançant l’autorització expressa de LINKWEALTH CONSULTING, S.L., i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de LINKWEALTH CONSULTING, S.L. dels drets de propietat intel·lectual indicats.

Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i dels serveis en ella continguts, així com realitzar, respecte a tot o part de tals programes, qualssevol dels actes d’explotació referits en el paràgraf anterior.

L’usuari del lloc web s’haurà d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa.
Propietat intel·lectual i industrial

L’Usuari podrà visualitzar els continguts del lloc web propietat de LINKWEALTH CONSULTING, S.L., per al seu exclusiu ús personal i privat. L’Usuari respectarà en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc propietat de LINKWEALTH CONSULTING, S.L..

Legislació i jurisdicció aplicable.
Les presents condicions d’accés queden subjectes a l’ordenació jurídica andorrana i als seus Tribunals.